Podmienky poskytovania služby

Všeobecné podmienky poskytovania služby BHARTER

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľom internetových stránok www.bharter.sk (ďalej ako „webová stránka“ alebo ako „portál“) je obchodná spoločnosť HART s.r.o., so sídlom V záhradách 24, 811 03 Bratislava, IČO: 35 792 426, DIČ: 2020279019, reg. u OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22117/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „HART s.r.o.“). BHARTER® je internetovým portálom a internetovou službou, ktorú spoločnosť HART s.r.o. prevádzkuje prostredníctvom webovej stránky www.bharter.sk.

2. Tieto všeobecné podmienky poskytovania služby na portáli (ďalej ako „všeobecné podmienky“) upravujú všeobecné podmienky používania webovej stránky návštevníkmi portálu a práva a povinnosti Prevádzkovateľa a návštevníka portálu pri jeho využívaní a uzatváraní a plnení zmluvy o registrácií, na základe ktorej sú prostredníctvom portálu registrovaným návštevníkom poskytované rôzne služby (ďalej aj ako „zmluva o registrácií“), a sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o registrácií na portáli a osobitných zmlúv o poskytovaní spoplatnených služieb na portáli, ktoré sú uzatvorené na diaľku medzi Prevádzkovateľom a používateľom prostredníctvom portálu. Vo vzťahu k registrovaným používateľom v postavení spotrebiteľov v zmysle príslušných právnych predpisov sú aj plnením informačnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon č. 102/2014 Z. z.“).

3. Prevádzkovateľ umožňuje každému návštevníkovi (užívateľovi) portálu dostatočne sa oboznámiť s týmito všeobecnými podmienkami a umožňuje každému návštevníkovi portálu jednoduchý prístup k zneniu týchto všeobecných podmienok ich zverejnením na portáli v nato určenej sekcií.

4. Označenie „BHARTER“ v akejkoľvek jeho slovnej forme „BHARTER“, „BHARTER®“ alebo jeho grafickej podobe alebo loga , uvedené, napísané alebo vyobrazené kdekoľvek na tejto internetovej stránke alebo mimo nej, je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti HART s.r.o., s registráciou platnou na území Slovenskej republiky, číslo registrácie 257592. Ochranné známky spoločnosti HART s.r.o. je možné používať len na základe jej výslovného súhlasu udeleného v písomnej forme.

5. Popisy, texty, farebné vyhotovenie, štruktúra internetovej stránky www.bharter.sk, ako aj jej zdrojový kód, sú chránené autorským právom a patria výlučne spoločnosti HART s.r.o.

6. BHARTER® je službou, ktorú Prevádzkovateľ poskytuje užívateľom internetovej stránky www.bharter.sk v elektronickej podobe tým, že prehľadnou formou spája dvoch vlastníkov hnuteľných vecí a umožňuje im uzatvorenie dohody a realizáciu vzájomnej zámeny hnuteľných vecí porovnateľnej hodnoty, t.j. formou tzv. „swapu“ a/alebo uzatvorenie dohody a realizáciu darovania hnuteľných vecí. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Prevádzkovateľ uvádza, že portál je elektronickou službou určenou na poskytnutie miesta na kontaktovanie sa pre rôzne osoby za účelom dohody a uzatvorenia zámennej a/alebo darovacej zmluvy, a nie je portálom určeným na poskytovanie sprostredkovateľských a/alebo akýchkoľvek s tým súvisiacich služieb Prevádzkovateľom.

7. „Swapom“ (ďalej aj ako „swap“) sa na účely služby BHARTER® rozumie označenie, ktoré vyjadruje zámenu hnuteľných vecí na základe zámennej zmluvy uzatvorenej medzi dvoma užívateľmi internetového portálu ev. internetových stránok www.bharter.sk. Darovaním (ďalej aj ako „darovanie“) sa na účely služby BHARTER® rozumie označenie, ktoré vyjadruje darovanie hnuteľných vecí na základe darovacej zmluvy.

8. Orgánom dohľadu Prevádzkovateľa vo vzťahu k ochrane užívateľov portálu v postavení Spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, e-mail: ba@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

9. Od ustanovení týchto všeobecných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou zmluvných strán (vrátane jej uskutočnenia v elektronickej forme), ktorými sa na účely zmluvy o registrácií rozumejú Prevádzkovateľ a registrovaný užívateľ špecifikovaný v čl. II. týchto všeobecných podmienok.

10. Všetky vzťahy týkajúce sa zmluvy o registrácií medzi Prevádzkovateľom a registrovaným užívateľom podľa Čl. II. týchto všeobecných podmienok, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými podmienkami sa:

a) v prípade zmluvy o registrácií uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a registrovaným užívateľom v postavení spotrebiteľa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a v rozsahu, v akom sa vzťahujú aj na bezodplatné zmluvy uzatvorené na diaľku aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“);

b) v prípade zmluvy o registrácií uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a registrovaným užívateľom v postavení podnikateľa, príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

c) v prípade zmluvy o registrácií uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a registrovaným užívateľom v postavení právnickej osoby, ktorá nie je podnikateľom, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

11. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa a kontaktné údaje pre podanie reklamácie v prípade spoplatnených služieb (ak sú na portáli, v súlade s nižšie uvedeným, poskytované) alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy Prevádzkovateľovi v súvislosti so službami poskytovaní portáli sú: HART s.r.o., so sídlom V záhradách 24, 811 03 Bratislava, IČO: 35 792 426, DIČ: 2020279019, reg. u OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22117/B, email: info@bharter.sk.


II. VŠEOBECNÉ PODMIENKY UŽÍVANIA PORTÁLU, REGISTRÁCIA A UZATVORENIE RÁMCOVEJ ZMLUVY O REGISTRÁCIÍ

1. Užívateľom služby BHARTER® sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa postupom upraveným v tomto čl. II. týchto všeobecných podmienok na portáli zaregistruje, t. j. uzatvorí zmluvu o registrácií a používa službu BHARTER® na uzatvorenie zámennej a/alebo darovacej zmluvy k hnuteľným veciam s iným užívateľom služby BHARTER® prostredníctvom swapu a/alebo darovania (ďalej ako „užívateľ“).

2. Vyplniť registračný formulár a zaregistrovať sa na portáli ako užívateľ, t. j. uzatvoriť zmluvu o registrácií je oprávnená v plnom rozsahu len fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá je riadne založená a existuje v súlade s podmienkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Fyzická osoba staršia ako 16 rokov je oprávnená vyplniť registračný formulár a zaregistrovať sa ako užívateľ len v prípade, ak vzhľadom na jej rozumovú vyspelosť je možné predpokladať, že chápe následky svojich právnych úkonov a vzhľadom na hodnotu zamieňanej veci je spôsobilá na tento právny úkon a jej zmluvná voľnosť na vykonanie tohto právneho úkonu vo svojom mene nie je ničím obmedzená.

3. Užívateľom služby BHARTER® sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

a. vyplní elektronický registračný formulár na portáli (všetky jeho povinné polia) v na to určenej sekcií portálu) a doručí Prevádzkovateľovi ním vyžadované dokumenty špecifikované v registračnom formulári,
b. pred vyplnením všetkých povinných polí registračného formulára sa oboznámi s ustanoveniami týchto všeobecných podmienok a v prípade jeho súhlasu s ich znením vyjadrí svoj súhlas s týmito všeobecnými podmienkami a s tým, že momentom uzatvorenia Zmluvy o registrácií podľa nižšie uvedených bodov sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou prostredníctvom zaškrtnutia na to určeného políčka pod registračným formulárom,
c. po vyplnení všetkých povinných polí registračného formulára a vyjadrení súhlasu so znením týchto všeobecných podmienok klikne na tlačidlo „Zaregistrovať“.

4. Splnenie krokov v bode 3. tohto článku všeobecných podmienok sa považuje za odoslanie návrhu na uzatvorenie zmluvy o registrácií s Prevádzkovateľom. V prípade, ak užívateľ nesúhlasí so znením týchto všeobecných podmienok alebo nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok registrácie na portáli uvedených v týchto všeobecných podmienkach, nie je oprávnený sa na portáli registrovať (odoslať Prevádzkovateľovi registráciu).

5. Registrujúca osoba vyplnením a odoslaním elektronického registračného formulára vyhlasuje, že pred jeho odoslaním sa oboznámila s týmito všeobecnými podmienkami služby BHARTER®, rozumie im, chápe princíp a spôsob fungovania služby BHARTER®, má záujem stať sa užívateľom služby BHARTER®, vyplnené údaje skontrolovala, sú správne, úplné a pravdivé, a je oprávnená a spôsobilá na vykonanie tohto úkonu a zaväzuje sa dodržiavať tieto podmienky poskytovania služby BHARTER®, a zároveň, že uviedla všetky údaje o svojej osobe pravdivo a že spĺňa všetky podmienky registrácie.

6. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky registrácie, doručí Prevádzkovateľ po obdržaní odoslaného registračného formulára podľa bodu 3. tohto článku všeobecných podmienok prostredníctvom elektronickej správy odoslanej na e-mailovú adresu užívateľa, ktorú uviedol v registračnom formulári, obdržanie registračného formulára a link na overenie registrácie užívateľom, prostredníctvom ktorého užívateľ overí svoju e-mailovú adresu a odoslanú registráciu. Po overení e-mailovej adresy užívateľa prostredníctvom kliknutia na doručený overovací link a prijatí tohto overenia Prevádzkovateľom, doručí Prevádzkovateľ rovnakým postupom užívateľovi potvrdenie o prijatí registrácie. Doručením potvrdenia o prijatí registrácie podľa predchádzajúcej vety vzniká medzi užívateľom a Prevádzkovateľom zmluva o registrácií, na ktorú sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

7. Povinné informácie, ktoré užívateľ vyplní v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Užívateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj vo svojom profile na portáli bez zbytočného odkladu.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola užívateľovi spôsobená (i) nesprávnym vyplnením registračného formulára alebo tým, že (ii) užívateľ neupozornil Prevádzkovateľa na nesprávnosť údajov uvedených v potvrdení registrácie doručenej mu Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje užívateľa do portálu alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim vyššie uvedené údaje sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia Prevádzkovateľa.

9. Každý Užívateľ používaním portálu vyhlasuje, že:

a. bude používať portál v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrý mravmi, najmä že nebude pridávať na portál obsah alebo príspevky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo že nebude takým spôsobom využívať portál,
b. pri registrácii na portáli uvedie svoje správne a presné osobné a identifikačné údaje,
c. sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov (informáciami o spracúvaní osobných údajov), ktoré sú zverejnené v príslušnej sekcii portálu a
d. že bude dodržiavať všetky podmienky používania portálu stanovené v týchto všeobecných podmienkach a tiež v ETICKOM KÓDEXE služby BHARTER®, ktorý je zverejnený na portáli, a ktorý je povinný dodržiavať každý užívateľ.

10. Každý z užívateľov zúčastnených na vykonaní swapu alebo darovania dohodnutého prostredníctvom portálu tiež zhodne vyhlasuje, že tieto všeobecné podmienky si prečítali a že si podmienky zámennej alebo darovacej zmluvy uzatvorenej medzi sebou dohodli prostredníctvom vzájomnej komunikácie na portáli, že ich obsahu porozumeli, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a ich prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, že zámennú alebo darovaciu zmluvu neuzatvárali v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že sú oprávnení s predmetom zámennej alebo darovacej zmluvy nakladať a ich zmluvná voľnosť a spôsobilosť na právne úkony nie je žiadnym spôsobom obmedzená a na znak súhlasu s obsahom túto zámennú alebo darovaciu zmluvu elektronickými prostriedkami odsúhlasili a potvrdili.

III. IDENTIFIKÁCIA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB, PRÁVA A POVINNOSTI REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV

1. Služba BHARTER® má verejnoprospešný účel, ktorého základnou myšlienkou je zmiernenie dopadu konzumného spôsobu života spoločnosti na planétu Zem, prostredníctvom vytvorenia možnosti zámeny alebo darovania nepotrebných ev. nevyužitých vecí navzájom medzi účastníkmi swapu alebo darovania, čím vznikne možnosť ich ďalšieho užívania druhým účastníkom swapu alebo darovania. Konzumný spôsob života doteraz viedol spoločnosť k hromadeniu vecí, ktoré sa s odstupom času stali pre ich vlastníkov neupotrebiteľnými a pravdepodobne by skončili ako odpad. Cieľom BHARTER® je, aby tieto veci dostali druhý život, teda aby veci, ktoré sú pre ich vlastníkov nepotrebné, mohli stále ešte poslúžiť niekomu inému. Udržateľnosť a ekologický prístup k opätovnému využívaniu vecí je základnou myšlienkou BHARTER® a je opakom konzumného spôsobu života.

2. Po vzniku zmluvy o registrácií je užívateľ oprávnený využívať službu BHARTER® na portáli. Všetky základné čiastkové služby, ktoré Prevádzkovateľ na portáli službou BHARTER® poskytuje, sú uvedené a podrobne špecifikované v príslušných častiach portálu sú bezodplatné, pričom zahŕňajú najmä: (i) možnosť vytvoriť si profil užívateľa na portáli a vykonávať jeho správu, (ii) možnosť kontaktovať iných užívateľov portálu, (iii) možnosť využívať portál ako miesto na dohadovanie podmienok swapu a/alebo darovania a (iv) možnosť hodnotiť služby portálu a odosielať spätnú väzbu Prevádzkovateľovi.

3. V prípade, ak to portál umožňuje, môžu užívatelia po splnení dodatočných podmienok využívať aj spoplatnené služby, a to na základe osobitne uzatvorených zmlúv o poskytovaní spoplatnených služieb, ktoré sa spravujú ustanoveniami týchto všeobecných podmienok a príslušných osobitných podmienok poskytovania spoplatnených služieb, ktoré sú zverejnené na portáli, čo užívateľ berie na vedomie. Užívatelia berú na vedomie, že všetky služby a funkcie, ktoré Prevádzkovateľ označil cenou, sa považujú za spoplatnené a nie sú oprávnení domáhať sa ich poskytnutia bez riadneho splnenia platobnej povinnosti a ďalších osobitných podmienok, pričom k ich poskytnutiu môže prísť až po splnení všetkých osobitných podmienok stanovených v príslušných osobitných podmienkach poskytovania spoplatnených služieb.

4. Prostredníctvom portálu sa užívatelia môžu dohodnúť na swape alebo vzájomnom darovaní. Všetci užívatelia portálu berú na vedomie, že:

a. zmluvnými stranami pri uzatvorení zámennej a/alebo darovacej zmluvy prostredníctvom služby BHARTER® sú vždy a výlučne len registrovaní užívatelia služby BHARTER®. Prevádzkovateľ služby BHARTER® v žiadnej možnej interpretácii nie je zmluvnou stranou ktoréhokoľvek užívateľa pri uzatváraní zámennej a/alebo darovacej zmluvy k hnuteľným veciam s iným užívateľom služby BHARTER®. Vzťah medzi užívateľom a Prevádzkovateľom služby BHARTER® zodpovedá len a výlučne zmluve o registrácií obmedzenej len a výlučne na vytvorenie možnosti pre užívateľa, aby ten uzatvoril zámennú a/alebo darovaciu zmluvu s iným užívateľom. Obsah zámennej a/alebo darovacej zmluvy a zodpovednosť zmluvných strán za odovzdanie hnuteľných vecí, ktoré sú predmetom swapu alebo darovania, je ponechaná výlučne na vôli užívateľov ako zmluvných strán voči sebe navzájom. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah vzájomných zmluvných dojednaní, ktoré medzi sebou dojednali užívatelia ako zmluvné strany vo vzťahu k uzatvorenej zámennej a/alebo darovacej zmluve;

b. Každý užívateľ berie používaním služby BHARTER® na vedomie, že právne vzťahy medzi ním a druhým účastníkom swapu alebo darovania (druhým užívateľom) sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky;

c. Každý užívateľ berie používaním služby BHARTER® na vedomie, že (i) swap má povahu zámennej zmluvy uzatvorenej v zmysle ust. § 611 a ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zámennou zmluvou sa rozumie zmluva, podľa ktorej si užívatelia služby BHARTER® ako zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. Na účel uzatvorenia zámennej zmluvy podľa ust. § 611 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sa preto primerane použijú ustanovenia o kúpnej zmluve podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a že (ii) darovanie má povahu darovacej zmluvy uzatvorenej v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka. Darovacou zmluvou sa rozumie zmluva, podľa ktorej jeden užívateľ služby BHARTER® ako darca bezodplatne prenecháva druhému užívateľovi služby BHARTER® ako obdarovanému hnuteľnú vec a ten ju prijíma;

d. Prostredníctvom služby BHARTER® môžu užívatelia uzatvoriť zámennú zmluvu len k hnuteľným veciam porovnateľnej hodnoty;

e. Každý užívateľ berie používaním služby BHARTER® na vedomie, že uzatvorenie zámennej zmluvy prostredníctvom swapu alebo darovacej zmluvy prostredníctvom darovania je platným a účinným právnym úkonom v okamihu jeho potvrdenia oboma účastníkmi swapu ako zmluvnými stranami. Dojednanie o cene v prípade swapu je medzi účastníkmi swapu ako zmluvnými stranami naplnené tým, že každá zo zmluvných strán zamieňa vec, ktorej hodnota je porovnateľná s hodnotou veci, oproti hodnote ktorej túto vec zamieňa s druhým účastníkom swapu;

f. Užívateľ sa stáva vlastníkom zamieňanej alebo darovanej hnuteľnej veci druhého účastníka swapu okamihom jej prevzatia. Pokiaľ sa účastníci swapu dohodnú na odovzdaní predmetu swapu alebo darovania prostredníctvom kuriéra, tretej osoby alebo dopravcu, nadobudnú vlastnícke právo až v okamihu prevzatia zamieňanej alebo darovanej hnuteľnej veci z rúk tohto kuriéra, tretej osoby alebo dopravcu;

g. Každý užívateľ berie používaním služby BHARTER® na vedomie, že prípadné spory medzi užívateľmi sú si užívatelia povinní riešiť výlučne medzi sebou. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje druhého užívateľa, ktoré v zmysle uzatvorenej zmluvy o registrácií spracúva (v rozsahu uvedenom v príslušných podmienkach spracúvania a ochrany osobných údajov iným užívateľom, ani žiadnej inej osobe, s výnimkou úradných osôb, ktorým toto oprávnenie patrí v zmysle príslušných právnych predpisov). V prípade, ak niektorý z užívateľov spácha trestný čin alebo sa dopustí priestupku alebo spôsobí druhému užívateľovi škodu, Prevádzkovateľ poskytne z titulu edičnej povinnosti všetky informácie zo systému, ktorými disponuje, výlučne orgánu činnému v trestnom konaní, orgánu prejednávajúcemu priestupok alebo súdu, prípadne inej oprávnenej osobe, ktorá svoje oprávnenie riadnym spôsobom preukáže;

h. Užívatelia smú za účelom swapu alebo darovania zverejňovať na portáli len tie hnuteľné veci, ktorých sú sami vlastníkom;

i. Užívatelia smú za účelom swapu alebo darovania zverejňovať výhradne autentické fotografie, ktoré vyobrazujú konkrétny predmet swapu alebo darovania a ku ktorej majú autorské právo. Je zakázané zverejňovať ilustračné fotografie, oficiálne produktové alebo marketingové fotografie, ku ktorým má autorské právo výrobca alebo niekto iný ako účastník swapu, ako aj fotografie získané z internetových fotobánk, verejne dostupné fotografie, prípadne fotografie prevzaté od iných užívateľov služby BHARTER®;

j. Užívatelia sú povinní strpieť zverejnenie tých osobných a iných údajov, ktoré sami na portáli zverejnia, iným registrovaným používateľom, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku portálu a služby BHARTER®;

k. Záväzok dojednaný medzi účastníkmi swapu alebo darovania zaniká najmä vzájomnou dohodou účastníkov swapu alebo darovania o zrušení swapu alebo darovania, odstúpením od zámennej alebo darovacej zmluvy, ako aj na základe iných skutočností uvedených v ustanoveniach príslušných právnych predpisov;

l. Účastníci swapu alebo darovania ako zmluvné strany sú oprávnení zrušiť uzatvorenú zámennú alebo darovaciu zmluvu kedykoľvek na základe vzájomnej dohody. K uzatvoreniu dohody o zrušení swapu alebo darovania ev. zámennej alebo darovacej zmluvy nemožno druhého účastníka swapu alebo darovania nútiť;

m. Účastníci swapu alebo darovania ako zmluvné strany majú právo od uzatvorenej zámennej alebo darovacej zmluvy odstúpiť, len ak to príslušný zákon umožňuje alebo to bolo medzi účastníkmi swapu alebo darovania ako zmluvnými stranami dohodnuté, najmä v prípade, ak druhý účastník swapu alebo darovania viac ako 10 dní neodpovedá na správy ani inak nekomunikuje s druhým účastníkom swapu alebo darovania. Odstúpenie od uzatvorenej zámennej alebo darovacej zmluvy je účinné a táto zámenná alebo darovacia zmluva zaniká okamihom doručenia prejavu vôle druhému účastníkovi swapu alebo darovania ako zmluvnej strane. Doručením sa na účely tohto bodu rozumie dôjdenie prejavu vôle do sféry dispozície adresáta odstúpenia od zmluvy. V prípade pochybností sa dôjdenie do sféry dispozície vykladá v súlade s ust. § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov;

n. Účastníci swapu alebo darovania ako zmluvné strany sú povinní poskytovať si primeranú súčinnosť potrebnú na splnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zámennej alebo darovacej zmluvy. Ak niektorá zmluvná strana neposkytne druhej zmluvnej strane primeranú súčinnosť potrebnú na splnenie jej záväzkov podľa tejto zmluvy a v dôsledku uvedeného vznikne tejto zmluvnej strane škoda, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu týmto spôsobenú;

o. Ak niektorá zmluvná strana vyvolá neposkytnutím súčinnosti druhej zmluvnej strane nemožnosť plnenia záväzku druhou zmluvnou stranou, táto skutočnosť nemôže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy, ak ho táto (odstupujúca) zmluvná strana sama spôsobila;

p. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich záväzok má civilnoprávnu povahu a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmys¬lu a účelu nimi uzatvorenej zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

5. Každý užívateľ služby BHARTER® nesie sám a výlučne len on zodpovednosť za to, že ním uvedený opis predmetu swapu alebo darovania, text, nahraté fotografie a pod., zodpovedajú skutočnosti a nie sú spôsobilé uviesť druhého účastníka swapu alebo darovania do omylu (napr. v kvalite, akosti, autenticite, originalite výrobku, prípadne jeho technickom stave a pod.).

6. Každý užívateľ portálu tiež berie na vedomie, že v zmysle uzatvorenej zmluvy o registrácií je tiež povinný:

a. využívať portál a služby na ňom poskytované tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Prevádzkovateľa a ostatných registrovaných užívateľov,

b. používať portál v súlade s týmito všeobecnými podmienkami, v súlade s dobrými mravmi a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä žiadnym spôsobom: - nepropagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, - nepropagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, - otvorene alebo skrytou formou nepropagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok, - nepoužívať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, - neohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav, - nepropagovať pornografiu, - otvorene alebo skrytou formou nepropagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov, - nepropagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb, - otvorene alebo skrytou formou nepropagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať, - nepropagovať a neuskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, - neuvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu, - neobchádzať vyššie uvedené zákazy.

7. Užívateľ pri využívaní portálu nesmie:

a. vytvoriť na portáli falošný profil užívateľa alebo použiť identitu inej fyzickej osoby a vydávať ju za svoju vlastnú,
b. kopírovať, sťahovať a / alebo iným spôsobom používať údaje zverejnené na portáli alebo porušovať práva duševného vlastníctva, najmä ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvá a podobne, najmä ich neoprávneným sprístupňovaním alebo vydávaním za vlastné,
c. porušovať práva duševného vlastníctva Prevádzkovateľa, najmä kopírovať alebo distribuovať technológie používané Prevádzkovateľom na prevádzku portálu, požívanie loga Prevádzkovateľa a / alebo akékoľvek iné práva Prevádzkovateľa.

8. Každý užívateľ týmto berie na vedomie, že pri zverejnení jeho ponúk na portáli bude spolu s ponukou zverejnené aj jeho používateľské meno a v prípade, ak užívateľ na portáli na základe jeho súhlasu zverejnil vo svojom profile aj svoju fotografiu, aj táto fotografia.

9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť užívateľovi prístup na portál (t. j. zablokovať mu prístup) alebo odstrániť akúkoľvek elektronickú aktivitu užívateľa z portálu, a to v prípade, ak takouto elektronickou aktivitou, užívateľ závažne porušuje svoje povinnosti a záväzky stanovené týmito všeobecnými podmienkami, pričom za takéto konanie sa rozumie najmä opakované nahlásenie aktivít užívateľa inými užívateľmi (spravidla viac ako dve nahlásenia, v závislosti od rozsahu takéhoto konania).

10. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že niektorý z užívateľov koná v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami, je oprávnený podľa povahy veci a závažnosti posudzovaného konania užívateľa upozorniť na porušenie týchto všeobecných podmienok, prípadne zrušiť jeho užívateľský účet, zakázať mu pokračovanie v takom konaní ako aj zakázať mu vytvorenie nových účtov.

IV. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné vady, výpadky a / alebo poruchy portálu, ktorých následkom je prerušenie poskytovania služieb na portáli. Prevádzkovateľ má právo odstaviť portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek vady poskytovaných služieb, vzhľadom na ich bezodplatnú povahu.

2. Každý užívateľ berie na vedomie, že portál využíva na vlastnú zodpovednosť a riziko, pričom berie na vedomie, že môže byť pri týchto službách vystavený rôznym obsahom, ktoré môžu byť posúdené ako nevhodné, neslušné alebo urážajúce.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah ponúk a iného obsahu zverejneného užívateľmi na portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv registrovanými užívateľmi.

4. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím alebo zverejnením informácií na portáli užívateľom zodpovedá sám užívateľ, ktorý porušil tieto práva tretích osôb. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností užívateľa uvedených v týchto všeobecných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené využívaním služieb na portáli. Užívateľ sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojí užívateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže užívateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním portálu, najmä z dôvodu technických výpadkov, odstávok alebo údržieb, počas ktorých nebudú služby na portáli dostupné.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – SPOTREBITELIA

1. Každý užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má v zmysle § 7 ZoS právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku s Prevádzkovateľom do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o registrácií a to aj bez uvedenia dôvodu, ak nie je ďalej ustanovené inak.

2. Registrovaný používateľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy o registrácií podľa bodu 1. tohto článku všeobecných podmienok, je oprávnený svoje právo uplatniť tak, že v súlade s Čl. VI. týchto všeobecných podmienok svoj profil na portáli vymaže (odstráni) alebo tak, že informuje Prevádzkovateľa o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od zmluvy o registrácií zaslaním e-mailovej správy alebo akýmkoľvek iným oznámením, z ktorého bude zrejmá vôľa užívateľa odstúpiť od zmluvy o registrácií. Užívateľ je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy o registrácií prostredníctvom elektronickej správy alebo poštovej zásielky zaslanej na kontaktnú e-mailovú resp. korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v Čl. I. týchto všeobecných podmienok. V oznámení o odstúpení od zmluvy o registrácií užívateľ uvedie svoje užívateľské meno, e-mail a dátum registrácie (uzatvorenia zmluvy o registrácií). Užívateľ je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od zmluvy o registrácií odoslať Prevádzkovateľovi do konca 14 dňovej lehoty.

VI. UKONČENIE ZMLUVY O REGISTRÁCIÍ

1. Každý užívateľ je oprávnený kedykoľvek vypovedať zmluvu o registrácií s okamžitou účinnosťou bez výpovednej lehoty, a to kliknutím na políčko „Vymazať profil“ alebo iné obdobné políčko na portáli, vo svojom profile.

2. Po kliknutí na políčko „Vymazať profil“ v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku všeobecných podmienok, Prevádzkovateľ vymaže profil užívateľa na portáli uplynutím 30 dní od zadania požiadavky na jeho výmaz. Vymazaním profilu užívateľa na portáli Prevádzkovateľ zároveň vymaže všetky informácie poskytnuté a nahrané užívateľom do profilu užívateľa, s výnimkou tých, ktorých uchovávanie vyžadujú príslušné právne predpisy. Každý užívateľ má právo pred uplynutím uvedenej doby požiadať Prevádzkovateľa o obnovenie profilu užívateľa; v takom prípade Prevádzkovateľ profil užívateľa nevymaže a užívateľovi budú sprístupnené všetky funkcie, ktoré užívateľ mal pred zaslaním požiadavky „Vymazať profil“ Prevádzkovateľovi.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať zmluvu o registrácií s okamžitou účinnosťou bez výpovednej lehoty prostredníctvom elektronickej správy doručenej užívateľovi v prípade, ak:

a. sa ukáže ktorékoľvek z vyhlásení užívateľa podľa článku III. týchto všeobecných podmienok ako nepravdivé alebo zavádzajúce,
b. ak užívateľ opakovane, napriek predchádzajúcemu upozorneniu Prevádzkovateľa poruší niektorú zo svojich povinností podľa Článku II. a III. týchto všeobecných podmienok a
c. v prípade dlhodobého neprihlásenia sa užívateľa do svojho profilu, ktorým sa rozumie situácia, kedy sa užívateľ neprihlási do svojho profilu na portáli po dobu 2 rokov odo dňa posledného prihlásenia.

4. V prípade opísanom v písm. c) bodu 3. tohto článku všeobecných podmienok zašle pred vypovedaním zmluvy o registrácií Prevádzkovateľ užívateľovi e-mail s upozornením, že jeho profil môže byť zrušený, ak sa do 14 dní neprihlási do svojho profilu na portáli a berie tak na vedomie, že profil užívateľa bude z portálu odstránený.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou bez výpovednej lehoty aj bez predchádzajúceho upozornenia bez výpovednej doby (zmazať profil užívateľa) v prípade, ak:

a. aktivitou užívateľa na portáli príde k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, resp. Európskej únie,
b. príde k hrubému porušeniu týchto všeobecných podmienok užívateľom, ktorým sa rozumie porušenie zákazov špecifikovaných v bodoch 6. a 7. Čl. III. týchto všeobecných podmienok.

VII. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA

1. Pri používaní portálu a využívaní služieb na portáli prichádza k spracúvaniu osobných údajov užívateľov a iných návštevníkov portálu Prevádzkovateľom, ktoré sú v postavení dotknutých osôb (ďalej ako „dotknuté osoby“).

2. Prevádzkovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.

3. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú upravené v Zásadách ochrany osobných údajov portálu.

VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Každý užívateľ v postavení spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“), právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo zmluvy o registrácií (napr. pri vybavovaní sťažnosti, podnetu a pod.).

2. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Užívateľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má užívateľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

3. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

4. Užívateľ má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy prevádzkovanej Európskou komisiou pre riešenie sporov online (ďalej ako „RSO“), ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Prevádzkovateľom.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť a / alebo dopĺňať tieto všeobecné podmienky. Prevádzkovateľ oznámi zmenu týchto všeobecných podmienok pred nadobudnutím účinnosti zmeny týchto všeobecných podmienok tak, aby sa s nimi mohli oboznámiť všetci užívatelia. Zmena je v každom prípade zverejnená na portáli a užívateľom doručená aj prostredníctvom oznámenia o ich zmene e-mailovou správou. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových všeobecných podmienok strácajú platnosť a účinnosť pôvodné všeobecné podmienky. V prípade, ak užívateľ so znením nových všeobecných podmienok nesúhlasí, je oprávnený postupom upraveným v týchto všeobecných podmienkach zmluvu o registrácií do nadobudnutia účinnosti nových všeobecných podmienok s okamžitou účinnosťou bez výpovednej lehoty vypovedať.

2. Ak niektoré z ustanovení týchto všeobecných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto všeobecných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka zmluvy o registrácií už uzavretej medzi zmluvnými stranami, sú zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, pandémia, legislatívne zmeny a podobne.

4. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 05.12.2023.