Zásady ochrany osobných údajov HART s.r.o. (informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom online portálu bharter.sk)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Označenie prevádzkovateľa a všeobecné informácie

Obchodná spoločnosť HART s.r.o., so sídlom V záhradách 24, 811 03 Bratislava, IČO: 35 792 426, DIČ: 2020279019, reg. u OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22117/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), prevádzkuje webový portál www.bharter.sk a realizuje s tým spojené aktivity v online prostredí, pri ktorom dochádza k spracúvaniu osobných údajov.

Za účelom transparentného spracúvania osobných údajov dotknutých osôb obsahujú tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby, ku ktorému dochádza (i) na webovej stránke Prevádzkovateľa www.bharter.sk a pri poskytovaní tam uvedených služieb (ďalej ako „Portál“ alebo „webová stránka“) a (ii) pri prevádzke nadväzujúcich profilov spojených s Portálom na sociálnych sieťach Facebook a INSTAGRAM.

Informácie o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza mimo vyššie špecifikovaných situácií, má Prevádzkovateľ zdokumentované v príslušných interných predpisoch a v relevantnom prípade Vám ich poskytne.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo a na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám, ktoré využívajú a navštevujú Portál, teda v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja (napríklad od obchodnej spoločnosti, ktorej ste kontaktnou osobou alebo štatutárnym zástupcom).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať písomne na adrese: HART s.r.o., V záhradách 24, 811 03 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@bharter.sk. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

2. Komu prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať ako tretie strany Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní a alebo orgánom dozoru nad poskytovaním služieb v online priestore (Slovenskej obchodnej inšpekcii).

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom v zmysle čl. 28 Nariadenia, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov a že spracúvanie v mene Prevádzkovateľa budú realizovať výlučne na vopred určené účely a podľa jeho pokynov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 • spoločnosť poskytujúca IT služby spojené s Portálom a jeho technickým zabezpečením,
 • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb) webovej stránky,
 • spoločnosť poskytujúca newsletteringové služby (služba SmartEmailing).

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj európske pobočky spoločností Google, LLC a Facebook, Inc. (META), ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi, prostredníctvom na to určenej funkcionality na webovej stránke svoj súhlas s ukladaním týchto súborov.

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj európsky prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vaše fotografie na sociálnej sieti pri prezentačnej činnosti. Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom Prevádzkovateľ.

3. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií a profilovanie

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa a v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnych sieťach, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. (META) a Google, LLC.. V prípade, ak sa prihlásite do odberu newsletteru, prichádza k prenosu Vašich osobných údajov taktiež do Českej republiky, spoločnosti prevádzkujúcej služby SmartEmailing. Prenos Vašich osobných údajov je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

4. Sociálne média a odkazy na iné internetové stránky

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na Portáli Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/.

5. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
 • Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
 • Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
 • Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk .
 • PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 • PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

Zároveň, za účelom zabezpečenia spracúvaných osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušné bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečujú bezpečnosť osobných údajov spracúvaných na Portáli. V prípade Vášho záujmu Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie o zabezpečení Vašich osobných údajov na vyššie uvedených kontaktných adresách.

Platnosť

Tieto Zásady, vrátane osobitných článkov II. a III. nachádzajúcich sa nižšie, sú platné a účinné od 01.10.2022. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.

II. OSOBITNÉ USTANOVENIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE FYZICKÉ OSOBY – SPOTREBITEĽOV A FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATEĽOV NA PORTÁLI

1. Zdroj, kategórie osobných údajov, účely spracúvania, právne základy a doba uchovávania

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri registrácií a vytvorení profilu na Portál alebo pri návšteve Portálu Prevádzkovateľa a využívaní tam uvedených online služieb a možností).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorenú užívateľskú zmluvu (zmluvu o registrácií), ktorú s Vami Vašou registráciou uzatvoril, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné (t. j. napr. Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vytvorenie Vášho profilu na Portáli tak, aby o Vás a Vašich hnuteľných veciach určenými na  uzatvorenie darovacej alebo zámennej zmluvy ostatní registrovaní užívatelia získali čo najrelevantnejšie informácie, a zároveň, aby bolo zabezpečené, že budú dodržiavané Všeobecné podmienky používania Portálu a neprichádzalo k zneužívaniu Portálu a tam registrovaných užívateľov).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely a vždy len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak. Konkrétne informácie o účeloch spracúvania, právnych základoch ich spracúvania a stanovenej dobe uchovávania nájdete v nasledovnej tabuľke účelov:

 
Právny základČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa  
Účely spracúvania  Kategórie dotknutých osôbKategórie osobných údajov  Doba uchovávania  
Spracovanie účtovných dokladov a plnenie povinností s tým spojených podľa príslušných právnych predpisov (najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisovFyzické osoby – spotrebitelia, ktoré sa rozhodli využívať spoplatnené služby PortáluBežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania, kontaktné údaje  - tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie)  10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa ho príslušný účtovný doklad týka  
Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku (napr. informačné povinnosti, povinnosti týkajúce sa odstúpenia od zmluvy)  Fyzické osoby - spotrebitelia, ktoré s Prevádzkovateľom uzatvorili zmluvu na diaľku  Bežné osobné údaje týkajúce sa zmluvného vzťahu (podľa registračného formulára na webovej stránke)Počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku (2 roky odo dňa posledného prihlásenia alebo do ukončenia zmluvy iným spôsobom v zmysle príslušných obchodných podmienok) a po jej zániku do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku  
Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamáciíFyzické osoby uplatňujúce  reklamáciu poskytovaných online služiebBežné osobné údaje týkajúce sa zmluvného vzťahu (podľa registračného formulára na webovej stránke)  3 roky odo dňa vybavenia reklamácie (do uplynutia premlčacej doby) v prípade fyzickej osoby
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôbFyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa  Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadostiDo vybavenia uplatnených práv
 
Právny základČl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
Účely spracúvania  Kategórie dotknutých osôb Kategórie osobných údajov  Doba uchovávania  
Uzatváranie a plnenie užívateľských zmlúv (registrácia na portáli, vedenie profilov na portáli a poskytovanie ostatných služieb na základe uzatvorenej zmluvy špecifikovaných vo Všeobecných podmienkach používania Portálu, napr. - odpovedanie na ponuku, zverejnenie profilu, vytvorenie ponuky, zabezpečenie komunikácie medzi jednotlivými používateľmi)  Fyzické osoby –, ktoré sa zaregistrovali na portáli  Bežné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, prezývka – používateľské meno, heslo  Počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku (2 roky odo dňa posledného prihlásenia alebo do ukončenia zmluvy iným spôsobom v zmysle Všeobecných podmienok používania) a po jej zániku do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku  
 
Právny základČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana
Účely spracúvania  Kategórie dotknutých osôb Kategórie osobných údajov  Doba uchovávania  
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb – oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v evidovaní uplatnených práv dotknutých osôb a spôsobov ich vybavenia  z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov  Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u PrevádzkovateľaBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv alebo vybavenia inej súvisiacej žiadosti
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára na Portáli,  profilu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti a prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky – oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v záujme na odpovedaní  na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa a získavanie novej klientely  Fyzické osoby zasielajúce správu / dotaz cez príslušné komunikačné kanályMeno, priezvisko, používateľské meno, e-mail, iné údaje uvedené v správe60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Posielanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa a jeho vlastných službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým klientom) – oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v udržaní existujúcej klientely a jej informovanie a aktuálnych službách prevádzkovateľa  Fyzické osoby – spotrebitelia  a fyzické osoby – podnikatelia – klienti, Právnické osoby,  ktorým Prevádzkovateľ poskytuje alebo v minulosti poskytoval službyFyzické osoby: Meno, priezvisko, používateľské meno, e-mailová adresa Právnické osoby: obchodné meno, právna forma, e-mailová adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby3 roky odo dňa posledného  poskytnutia služieb alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 
Právny základČlánok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby  
Účely spracúvania  Kategórie dotknutých osôb Kategórie osobných údajov  Doba uchovávania  
Zverejňovanie profilových fotografií dotknutých osôb na portáliFyzické osoby – spotrebitelia a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré udelili súhlasFotografia, obrazové podobizne a prejavy osobnej povahyPočas trvania registrácie (užívateľskej zmluvy na Portáli) alebo do jeho odvolania (zmazania fotografie), vždy najneskôr do ukončenia užívateľskej zmluvy na Portáli, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr  
Meranie návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástrojov – cookies)Fyzické osoby – spotrebitelia a fyzické osoby, ktorí navštívili webovú stránku a udelili súhlasIP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a jeho preferenciách v online prostredíPodľa druhu súboru cookie alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Posielanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa a jeho vlastných službách (priamy marketing prostredníctvom newsletter-u)  Fyzické osoby – ktoré sa prihlásili do odberu newsletter-uMeno, priezvisko,
e-mailová adresa
3 roky odo dňa posledného  udelenia súhlasu a 4 roky odo dňa odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu

III. USTANOVENIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ PôSOBIA AKO KONTAKTNÉ OSOBY – ZÁSTUPCOVIA PRÁVNICKÝCH OSôB NA PORTÁLI

1. Zdroj, kategórie osobných údajov, účely spracúvania, právne základy a doba uchovávania

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ, ak využíva služby Prevádzkovateľa (vytvorenie profilu -  firemnej registrácie na Portáli) subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, od tohto subjektu – právnickej osoby (ďalej ako „zástupcovia právnických osôb“). Zdrojom Vašich osobných údajov je práve tento subjekt.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorenú užívateľskú zmluvu (zmluvu o registrácií) s právnickou osobou, svoje zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné (t. j. napr. Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne na realizáciu zmluvnej komunikácie a Vašej identifikácie ako kontaktnej osoby registrovanej právnickej osoby).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely a vždy len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak. Konkrétne informácie o účeloch spracúvania, právnych základoch ich spracúvania a stanovenej dobe uchovávania nájdete v nasledovnej tabuľke účelov:

 
Právny základČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa  
Účely spracúvania  Kategórie dotknutých osôbKategórie osobných údajov  Doba uchovávania  
Spracovanie účtovných dokladov a plnenie povinností s tým spojených podľa príslušných právnych predpisov (najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisovZástupcovia právnických osôb, ktoré sa rozhodli využívať spoplatnené služby PortáluBežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko funkcia v právnickej osobe)  10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa ho príslušný účtovný doklad týka  
Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamáciíZástupcovia právnických osôb, ktoré sa rozhodli využívať spoplatnené služby PortáluBežné osobné údaje týkajúce sa zmluvného vzťahu (podľa registračného formulára na webovej stránke)  4 roky odo dňa vybavenia reklamácie (do uplynutia premlčacej doby)
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôbFyzické osoby – Zástupcovia právnických osôb, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa  Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadostiDo vybavenia uplatnených práv
 
Právny základČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana
Účely spracúvania  Kategórie dotknutých osôb Kategórie osobných údajov  Doba uchovávania  
Uzatváranie a plnenie užívateľských zmlúv s právnickými osobami (registrácia na portáli, vedenie profilov na portáli a poskytovanie ostatných služieb na základe uzatvorenej zmluvy v zmysle príslušných všeobecných podmienok používania portálu - zverejnenie profilu, vytvorenie ponuky, a pod.) - oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v záujme na riadnom poskytovaní služieb portálu užívateľom – právnickým osobám, prostredníctvom realizácie primeranej komunikácie a evidencie zástupcov registrovaných používateľov – právnických osôb a overenia ich oprávnenia konať v mene registrovanej právnickej osoby  Zástupcovia registrovaných užívateľov - právnických osôbBežné osobné údaje (meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti, e-mailová adresa, ak nie je generická, iné údaje z predloženého dokumentu preukazujúceho oprávnenie konať v mene registrovanej právnickej osoby, najmä dátum narodenia a dátum vzniku funkcie v spoločnosti)Počas trvania uzatvorenej zmluvy s právnickou osobu ((2 roky odo dňa posledného prihlásenia alebo do ukončenia zmluvy iným spôsobom v zmysle príslušných všeobecných podmienok používania Portálu) a po jej zániku do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku  
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb – oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v evidovaní uplatnených práv dotknutých osôb a spôsobov ich vybavenia  z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov  Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u PrevádzkovateľaBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára na Portáli,  profilu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti a prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky – oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v záujme na odpovedaní  na prijaté správy a dopyty, poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa a získavanie novej klientelyFyzické osoby zasielajúce správu / dotaz cez príslušné komunikačné kanályMeno, priezvisko, e-mail, a v prípade právnických osôb: obchodné meno, meno a priezvisko kontaktnej osoby, iné údaje uvedené v správe60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Posielanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa a jeho vlastných službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým klientom) – oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v udržaní existujúcej klientely a jej informovanie a aktuálnych službách prevádzkovateľa  Fyzické osoby – spotrebitelia  a fyzické osoby – podnikatelia – klienti, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje alebo v minulosti poskytoval službyMeno, priezvisko, funkcia v spoločnosti klienta, e-mailová adresa3 roky odo dňa posledného  poskytnutia služieb alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 
Právny základČlánok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby  
Účely spracúvania  Kategórie dotknutých osôb Kategórie osobných údajov  Doba uchovávania  
Zverejňovanie fotografií dotknutých osôb na portáliZástupcovia právnických osôb, ktorí udelili súhlas so zverejnenímFotografia, obrazové podobizne a prejavy osobnej povahyPočas trvania registrácie (zmluvy právnickej osoby na Portáli) alebo do jeho odvolania (zmazania fotografie)  
Meranie návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástrojov – cookies)Zástupcovia právnických osôb, ktorí navštívili webovú stránku a udelili súhlasIP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a jeho preferenciách v online prostredíPodľa druhu súboru cookie alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr